Kierownik Grupy Robót Budowlanych

Recruiter
Location
Opole,
Salary
Competitive
Posted
15 Oct 2016
Closes
24 Nov 2016
Ref
2754448
Sector
Oil and Gas
Category
Management
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Kierownik Grupy robót Budowlanych jest odpowiedzialny za zapewnienie prac na budowie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Odpowiada za nadzór i koordynację podwykonawców, wykonanie prac zgodnie z kontraktem głównym i umowami podwykonawczymi.

Essential Responsibilities

Zadania:
• Koordynuje roboty podwykonawców realizujących roboty budowlane na powierzonym odcinku robót i/lub obiekcie.
• Przekazuje i odbiera fronty robót wykonawców/podwykonawcom na powierzonym mu odcinku robót i/lub obiekcie.
• Przekazuje i odbiera fronty robót podwykonawcą robót montażowych, mechanicznych , instalacyjnych, rozruchu , elektrycznych i AKPiA,
• Przekazuje i odbiera tereny budowy od Zamawiającego/Generalnego Wykonawcy/Konsorcjanta, podwykonawców
• Monitoruje prace wykonawców/Konsorcjanta w celu określenia wpływu na terminowość i jakość prac
• Nadzoruje bezpośrednio podwykonawców GE ,
• Bierze udział w inspekcjach podwykonawców zakresów prac budowlanych ,mechanicznych , elektrycznych ,rozruchu, instalacyjnych, AKPiA rea
• Nadzoruje nad odpowiednimi wpisami w dziennikach budowy, montażu, rozbiórki zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym i przepisami związanymi.
• Dokonuje oceny poprawności wykonania robót z obowiązującą dokumentacją techniczną, przepisami, normami i sztuką budowlaną,
• Przygotowuje protokoły i dokonuje przejęcia frontów/obiektów od Zamawiającego/Generalnego Wykonawcę/Konsorcjanta, podwykonawcy, zgodnie z procedurami GE i Prawem Budowlanym i zapisami kontraktowymi,
• Kontroluje podwykonawców / siły własne w zakresie wypełniania przez nich wymogów BHP i ochrony środowiska (EHS)
• Sprawdza otrzymaną dokumentację wykonawczą w zakresie jej kompletności i poprawności oraz ocenia możliwość wystąpienia ewentualnych kolizji budowlanych.
• W przypadku rozbieżności w dokumentacji technicznej informuje aktywnie działa w celu usunięcia braków.
• Przygotowuje protokół konieczności do akceptacji KNR,
• Dokonuje wyceny lub weryfikuje wyceny opracowane przez wykonawcę robót dodatkowych zgodnie z zapisami umowy podwykonawczej
• Stosuje właściwe procedury GE w procesie nadzoru nad realizacja umów wykonawczych.
• Uczestniczy w spotkaniach koordynacyjnych z podwykonawcami, Zamawiającym/Generalnym Wykonawcę/Konsorcjantem i innymi branżami z GE zaangażowanymi w realizacje kontraktu
• Uczestniczy w spotkaniach koordynacyjnych wewnętrznych GE,
• Raportuje postęp prac podwykonawców, realne zagrożenia i ryzyka i podejmuje działa naprawcze
• Nadzoruje prace podwykonawców/sił własnych w odniesieniu do obowiązujących harmonogramów,
• Wspiera procesy opracowania i aktualizacji harmonogramów, koordynacji prac, nadzoru prac, wczesnego rozpoznawania zagrożeń realizacyjnych.
• Uzgadnia rozwiązania ewentualnych kolizji ; przygotowuje propozycji zastosowania zamiennych w stosunku do projektu materiałów, technologii itp. wpływających dodatnio na wynik kontraktu a nie zmniejszających jakości prac oraz uzgadnia zmiany z Zamawiającym i projektantem,
• Współpracuje przy sporządzaniu ofert przetargowych,
• Wykonuje i nadzoruje roboty budowlane przy zachowaniu dyscypliny wydatków i optymalizacji kosztów do minimum
• Minimalizuje zagrożeń, ryzyk mających jakikolwiek wpływ na GE,
• Odpowiednio planuje zasobów ludzkich/ sił własnych/podwykonawców,
• Odpowiednie planuje i koordynuje dostawy materiałów, urządzeń w celu zapewniania ciągłości procesów budowlano- montażowych , uwzględniające wszelkie zmiany ( opóźnienia lub przyspieszenia ) na budowie,
• Uzgadnia Działania mające na celu zapewnienie wszystkich wykonawców , podwykonawców lub siły własne oraz ich optymalizację wydajności prac budowlano- montażowych , zapewniających ciągłość prac , ich maksymalne wykonanie w krótkim czasie i po najniższych kosztach,
• Przestrzega i akceptuje procedur GE w pełnym zakresie dotyczącym kontaktów i komunikacji z Zamawiającym/Generalnym Wykonawcą/Konsorcjantem, podwykonawcą
• Uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę ,użytkowanie obiektów , budowli wymagane odrębnymi przepisami na podstawie odpowiednich upoważnień.

Qualifications/Requirements

• Posiada uprawnienia budowlane do prowadzeni i nadzorowania robót budowlanych w zakresie nieograniczonym
• Posiada odpowiednie uprawnie SEP niezbędne w danym zakresie prowadzenia prac,
• Wyższe wykształcenie w zakresie budownictwa
• Wiedza i umiejętności w prowadzeniu prac budowlano-montażowych,
• Doświadczenie w zakresie budownictwa i inżynierii budowy/remontu obiektów energetycznych.
• Odpowiednie doświadczenie w zakresie kierowania i zarządzania,
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Desired Characteristics

• Proaktywność w rozwiązywaniu problemów
• Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
• Umiejętność negocjacji
• Asertywnoś
• Nastawienie na osiągane celów
• Chęć podejmowania odpowiedzialnośći